Nieuws

Vrijdag 18 januari 2019
Op 17 december 2018 is de Stadsraad bijgepraat over Voorstellen voor verdiept tracé N247 t.h.v. Monnickendam. Pelle Swart & Nico Beers hebben hun plan toegelicht.
Voor hun uiteenzetting zie hier.

Woensdag 16 januari 2019

Jouw Stadsraad Monnickendam
De Stadsraad biedt de mogelijkheid om belangen van de burgerij met meer gewicht bij de gemeente Waterland naar voren te brengen.
In elke wijk van Monnickendam is een bewoner aanspreekpunt voor de Stadsraad.
Als je iets wil aankaarten wat speelt in de wijk, geef dit dan per mail door.
De contactpersonen van de wijken zijn te bereiken via onderstaande mailadressen.
binnenbuitengouw@stadsraadmonnickendam.nl

binnenstad@stadsraadmonnickendam.nl
markgouw@stadsraadmonnickendam.nl
oranjewijk@stadsraadmonnickendam.nl
ringshemmen@stadsraadmonnickendam.nl
spiloosteree@stadsraadmonnickendam.nl
Op Facebook én op de Website worden actuele zaken vermeld.

Woensdag 16 januari 2019

De gevaarlijke situatie op de N518
Al geruime tijd is de SRM bezig , ook op aangeven van verschillende Monnickendammers, de onveilige situatie op de N518 vanaf de rotonde bij ‘De Werf’ tot aan de afslag Bereklauw met de gemeente te bespreken.

Met name voor de fietsers op het lager gelegen fietspad en de te hoge maximale snelheid op de rijweg!
Helaas bracht ons overleg niet de gewenste aanpassingen, waarbij ook de provincie een ontwijkende- en afwijzende rol speelde.
De SRM stuurde alle fracties van de politieke partijen een document met onze argumenten waarom deze onveilige situatie absoluut zou moeten worden aangepakt.
Mede ook door het initiatief van een zeer betrokken Monnickendammer, heeft Groen Links deze kwestie op de agenda van de voorbereidende raadsvergadering van 24 januari gezet. De Stadsraad heeft verzocht te mogen inspreken om extra argumenten aan te dragen.

Dinsdag 18 december 2018

Fusie gemeente Waterland
In het kader van de bestuurlijke toekomst van de gemeente Waterland, zijn er afgelopen week denksessies gehouden, waar ook de Stadsraad Monnickendam bij aanwezig was.
De eerste fase van het proces richt zich op het verzamelen van zoveel mogelijk voor- én tegenargumenten van drie opties,

  • Maximale zelfstandigheid
  • Ambtelijke fusie
  • Bestuurlijke fusie.

Er werd enthousiast en gemotiveerd gediscussieerd over de toekomst van onze gemeente vanuit verschillende perspectieven onder begeleiding van ‘De Argumentenfabriek’, de externe begeleider in dit proces.
Vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke organisaties en vanuit de kernen namen hieraan deel. Deze input wordt door de wethouder meegenomen in de uiteindelijke besluitvorming.
Inwoners van de gemeente Waterland zijn vervolgens aan de beurt om hun mening te ventileren. Hoe dit moet gaan gebeuren wordt in 2019 bekend gemaakt.

De Stadsraad Monnickendam volgt dit proces nauwlettend.

Dinsdag 27 november 2018
Kernradenoverleg. Samen met de andere kernraden van de gemeente Waterland hebben wij een positieve bijeenkomst gehad. Naast de kernraadsleden was het voltallige gemeentebestuur, inclusief de burgemeester aanwezig.
Wij hebben een presentatie gehad over de ontwikkelingen de komende jaren op het gebied van de infrastructuur in onze gemeente. Op dit vlak gaat er veel gebeuren! Kernpunt is dat de bereikbaarheid van Waterland centraal staat.
Maar ook de dijkversterking Hoorn-Amsterdam, staat hoog op de agenda.
Voor Monnickendam is belangrijk, dat de doorstroming bij het Schouw wordt aangepakt. Verder wordt het kruispunt Bernardlaan N247 aangepast.
Duidelijk is dat nog zeker niet alles vast staat wat er is besproken, er moeten nog diverse vergunningen worden aangevraagd. Hier zijn diverse partijen mee gemoeid zijn: Gemeente, provinciale staten, waternet, uitwaterende sluizen en meer. Voor info daar omtrent kun je de gemeente vragen.
Wat ons opviel is dat de N518, niet in de plannen is meegenomen. Wij zij hierover teleurgesteld, omdat de stadsraad nog steeds van mening is dat dit een gevaarlijke weg in het traject binnen Monnickendam. Vragen over de verkeerssituatie in Monnickendam kunnen gesteld worden op het emailadres Verkeer@waterland.nl.
Klachten over vuurwerk kunnen worden gedeponeerd bij de gemeente info@waterland.nl Wist u dat er regels te verkrijgen zijn bij de gemeente over airbn&b en B&B.
U kunt ons bereiken via facebook, en info@stadsraadmonnickendam.nl

Maandag 26 november 2018
Let op: Heeft u na het raadplegen van Stedenbouwkundig Programma van Eisen van de nieuwbouw op het Galgeriet, andere ideeën?
Tot 30 november 2018 is er gelegenheid uw zienswijze hierop in te dienen bij de gemeente. Laat deze mogelijkheid niet voorbij gaan!
Dit kan via email: gemeente@waterland.nl, of per brief aan het College van B & W, t.a.v. mevrouw Rita Ayoub, Postbus 1000, 1140 BA Monnickendam.
Positieve meningen mogen natuurlijk ook gegeven worden, over de revitalisatie van het hele gebied. De stadsraad is hier benieuwd naar. U kunt ons bereiken via facebook, of info@stadsraadmonnickendam.nl

Woensdag 14 november 2018
De komende openbare vergadering van de Stadsraad Monnickendam is op
3 april 2019 om 19.30 uur. Locatie volgt te zijner tijd.

Woensdag 14 november 2018
Het volgende houdt de stadsraad bezig.
De g
emeenteraad  Waterland gaat uiterlijk in 2020 een besluit nemen over de bestuurlijke toekomst van de gemeente. Kan Waterland zelfstandig blijven? Of moet Waterland de handen ineenslaan met buurgemeenten? Dit kan en wil het college niet alleen doen. Daarom zijn bestuurlijke partners, inwoners, kernraden, ondernemers en maatschappelijke instellingen uitgenodigd om in een aantal ‘denksessies’ mee te denken over de opties van gemeente Waterland. Ook de Stadsraad zal hierbij aanwezig zijn. Ook in dit proces worden later de inwoners gehoord over ideeën die er leven.
De denksessie is erop gericht om relevante informatie samen met een
groep in korte tijd scherp te krijgen. Vanuit onze rol vinden wij het goed te weten, hoe de inwoners denken over de plannen die gemeente heeft over de bestuurlijke toekomst. Wij kunnen deze informatie dan meenemen in de sessies, en op andere momenten. Als u suggesties heeft, laat ons dit weten via facebook, of info@stadsraadmonnickendam.nl

Woensdag 14 november 2018
Stadsdebat over Stedebouwkundig plan Galgeriet
De Stadsraad was aanwezig bij de presentatie over het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) door de gemeente. Een greep uit de plannen die ons opvielen:

  • Ondergronds parkeren en ruimte voor niet bewoners om hier te parkeren
  • Met wisselende bouwhoogtes tot maximaal 27 meter!!
  • Gebruik van oppervlaktewater voor het verwarmen van de woningen
  • Planning  1e paal in december 2019 de grond in

Bent u het niet eens met de plannen, stuur uw zienswijze voor 30 november 2018 naar de gemeente www.waterland.nlSPvEGalgeriet  !   Daarnaast kunt u ook de Stadsraad uw mening laten weten. Wij gaan deze bespreken met de wethouder! U kunt ons bereiken via Facebook, of info@stadsdsraadmonnickendam.nlimpressie vlg Hoorne Vastgoed

Woensdag 17 oktober 2018
De Stadsraad is verheugd te vernemen dat de raad besloten heeft dat de verlichting langs het fietspad langs de Waterlandse Zeedijk (N518) weer aan gaat. Het betreft het deel van het fietspad tussen de Cornelis Dirkszlaan en de Bereklauw. Dit komt de veiligheid voor de fietsers ten goede. Veel bewoners van Monnickendam hadden hier reeds op aangedrongen. Ook de Stadsraad heeft dit regelmatig aangekaart bij de Gemeente. Om de veiligheid verder te optimaliseren zal de snelheid ook terug moeten naar 50 kilometer per uur. Verder zal de structuur van de weg aangepast moeten worden, zodat het naast gelegen fietspad zonder gevaar gebruikt kan worden. De Stadsraad zal zich hier verder voor inzetten. U kunt ons altijd bereiken via facebook.

Maandag 24 september 2018
Met de wethouder op de fiets om tips van de stadsraad te beoordelen.
Wethouder Astrid van de Weijenberg stapte op de fiets met de stadsraad Monnickendam. Ze bekeek ruim 15 situaties in de stad die de stadsraad ter verbetering had aangedragen. Bijvoorbeeld:
– Snelheid (zwaar) verkeer binnenstad
– Gevaarlijke kruising Brugstraat/Havenstraat
– Hinderlijke verpauperde boten
– Verrommeling door ongebruikte fietsen en scooters in de binnenstad
– Overmatig onkruid
Voor het volledig overzicht zie de Schouw 2018.
Meld nieuwe suggesties en volg de voortgang via de stadsraad Monnickendam op Facebook.

Dinsdag 29 mei 2018
Openbare vergadering.
Op dinsdag 29 mei 2018 om 20.00 uur is er een openbare vergadering van de Stadsraad Monnickendam (SRM) in het Mirror Paviljoen. De SRM behartigt gemeenschappelijke belangen van inwoners van Monnickendam en heeft periodiek overleg met de gemeente. Wij zouden het erg betrokken én fijn vinden, als u de 29-ste aanwezig bent.
Contact:
Heeft u zaken, die u bespreken wilt of niet aanstaan? Breng ze in! De SRM zal deze punten inventariseren en indien gewenst bespreekbaar maken met de gemeente. U kunt ons bereiken via Facebook en per mail naar info@stadsraadmonnickendam.nl
Ook kort inspreken is mogelijk, als u dit meldt voor de vergadering!

Dinsdag 29 mei 2018
Op dinsdag 29 mei 2018 vergadert de Stadsraad Monnickendam om 20:00 uur. De locatie wordt later bekend gemaakt.
Iedereen is van harte welkom! De Stadsraad houdt zich onder andere bezig met de volgende onderwerpen:
De jaarlijkse schouw
Verkeerscirculatieplan binnenstad Monnickendam
Ontwikkelingen Galgeriet
Voorgestelde brug t’Prooyen Galgeriet
Evaluatie door de gemeente m.b.t. ophaalfrequentie restafval Kademuur aan de haven in Monnickendam
Verbouwing De Bolder
Herinrichting sportcomplex Monnickendam