Stadsraad

Een Stadsraad voor Monnickendam!

Monnickendam, als grote Waterlandse kern, heeft een stadsraad. Momenteel hebben 9 kernen in de gemeente Waterland zo’n kernraad. Ilpendam, Broek in Waterland, Uitdam, Zuiderwoude en Watergang hebben elk een dorpsraad. Marken heeft een eilandraad. Katwoude heeft een polderraad. Overleek heeft een bewonersvereniging.

Wanneer mis je een stadsraad?

Er zijn momenten dat je het gevoel krijgt dat het bestuurlijk niet naar behoren verloopt.
Op zo’n moment mis je een stadsraad, die je een helpende hand kan bieden om uit te zoeken hoe het beter geregeld zou kunnen worden en of de regels wel goed gehanteerd worden.
Ook heeft men vaak het idee dat je als burger niet altijd serieus wordt genomen door bestuurders of overheid. Dan kun je altijd een beroep doen op de Stadsraad! De Stadsraad is altijd neutraal en voor iedereen toegankelijk. Heel scherp en alert op misstanden en verbeterpunten. Je kunt ze altijd om raad en daad vragen. De Stadsraad is maatschappelijk betrokken en goed op de hoogte van de laatste bestuurlijke ontwikkelingen.

Een stadsraad biedt de mogelijkheid de stem van de burgerij of van een groot aantal burgers in een zeer vroeg stadium van de plannen met veel meer gewicht naar voren te brengen. Burgers zijn niet per definitie tegen al wat bestuurlijk wordt voorgesteld of tot beoordelen onbekwaam. Ze kijken vaak met meer nuchterheid naar bestuurlijke plannen dan de bestuurders zelf. Voorbeeld: het afgeblazen Galgeriet project, dat nu wellicht een tweede kans krijgt, maar dan in een realistischer, gematigder vorm, waar burgers al van meet af aan voorstander van waren. Of sommige particuliere bouwprojecten waar veel effectiever in overleg met de buurt naar meer aanvaardbare oplossingen kan worden gestreefd. Groepskracht dus!

Wat is een stadsraad?

In de beschreven missie van de stadsraad ligt de definitie besloten van wat een stadsraad is. Zij vervangt niet het gemeentelijk bestuur noch de politieke fracties.
Die behouden hun eigen verantwoordelijkheden en politieke kleuren. Een stadsraad vormt een erkend en substantieel element in de overlegstructuur en ook zij behoudt de eigen verantwoordelijkheid en de eigen zelfstandige ‘kleur’. Deze ‘kleur’ is niet politiek. Een stadsraad heeft geen politiek mandaat en vormt geen extra bestuurslaag. In de visie zijn de standpunten van de Stadsraad in grote lijnen vastgelegd.

Op welke zaken richt de Stadsraad Monnickendam zich?

Volgens de statuten heeft de stadsraad als doelstelling: de behartiging van de belangen van de stad Monnickendam en zijn inwoners op een zo uitgebreid mogelijke wijze. Dit wil zeggen dat een goed functionerende stadsraad moet dienen als de ogen en oren van de burgers die in Monnickendam wonen.
Daarna kunnen de wensen die in de Monnickendammer gemeenschap leven door de stadsraad worden vertaald naar het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waterland. De stadsraad kan gevraagde en ongevraagde adviezen aan het gemeentebestuur geven; daarbij zal het veelal gaan om de openbare ruimte, maar ook om inspraak over welzijn of anderszins.

De Stadsraad heeft maken met veel overlegpartijen kijk hier

Klik hier om de beleidsterreinen van de gemeente Waterland te zien en kijk of de stadsraad Monnickendam daar een raakvlak mee heeft.

Logo stadsraad 2015