Beleidsterreinen

Beleidsplan op hoofdlijnen

De Stadsraad Monnickendam vergadert maandelijks en bespreekt daarin uiteenlopende zaken die actuele of langlopende betrekking hebben op gemeentelijke plannen, maatregelen en besluiten. De Stadsraad heeft als doelstelling de transparantie in de besluitvorming te vergroten en een eventueel verschil in inzicht tussen inwoner en gemeente weg te nemen. De Stadsraad financiert het voorgaande op basis van een vergoeding van de gemeente en het bestuur en de leden voeren hun werkzaamheden uit zonder daarvoor een onkostenvergoeding te vragen.

Op welke zaken en gemeentelijke beleidsterreinen richt zich de Stadsraad?

Hieronder worden de beleidsterreinen van de Gemeente Waterland opgesomd, waarmee de Stadsraad Monnickendam bemoeienis kan gaan krijgen.
Voor elk beleidsterrein gaat het in algemene zin om problemen, voorstellen of initiatieven die vanuit de Monnickendammer bevolking bij de stadsraad ter behandeling worden aangedragen. Na bespreking en afstemming met de bevolking treedt de stadsraad hierover in overleg met B&W Waterland. Of andersom: nieuwe gemeentelijke plannen, maatregelen of gewijzigd beleid worden vanuit B&W Waterland direct of indirect onder de aandacht van de Stadsraad gebracht. De Stadsraad bekijkt deze stukken en licht de Monnickendammer bevolking hierover voor. Na beraad met en meningsvorming door de bevolking presenteert de Stadsraad de opvattingen en stellingnames van de Monnickendammer bevolking aan B&W Waterland.

1. Sociale voorzieningen en maatschappelijke Dienstverlening 

– Dierenbescherming
– Wet Maatschappelijke ondersteuning
– Nieuwkomers
– Ouderenzorg
– Werkvoorzieningschap

2. Onderwijs en kinderopvang

– Huisvesting openbaar onderwijs
– Huisvesting bijzonder onderwijs
– Gymnastiekonderwijs
– Kinderopvang
– Leerlingenvervoer
– Zorgloket Waterland
– Schoolzwemmen
– Volwasseneneducatie

3. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

– Bouw- en woningtoezicht
– Ruimtelijke ordening
– Stedelijke vernieuwing
– Volkshuisvesting

4. Milieu

– Afval
– Afvalstoffenheffing
– Milieu
– Ongediertebestrijding

5. Veiligheid

– APV(alg.plaatselijke verord.)-vergunningen
– Brandpreventie
– Drank- en horecawet
– Huisvesting Brandweer
– Integrale veiligheid
– Rampenbestrijding

6. Infrastructuur

– Bouwgrondexploitatie
– Grondzaken
– Haven
– Openbaar groen
– Riolering
– Rioolheffing
– Verkeer
– Waterbeheer
– Wegen

7. Cultuur en sport

– Kunstbeoefening en -organisaties
– Bibliotheekwerk
– Club- en buurthuiswerk
– Jeugd- en jongerenwerk
– Kermissen
– Kunstzinnige vorming
– Monumentenzorg
– Sociaal-cultureel werk
– Speelplaatsen
– Volksfeesten
– Welzijnsjaarprogramma
– Zwembad

8. Economische structuur

– Bedrijfscontacten/Econ. Aangelegenheden
– Markten
– Toerisme