Financiën

Balans per 31.12.2019 Stichting Stadsraad Monnickendam
Alle bedragen in euro’s    
Activa        
         
Liquide middelen      
Bankrekening RABO     62,67
Spaarrekening RABO   307
         
TOTAAL ACTIVA     369,67
         
         
Passiva        
         
Eigen vermogen      
Overige reserves     886,50
Resultaat 2019     -496,83
         
TOTAAL PASSIVA     389,67
         
         
Staat van Baten en Lasten 2019  
Alle bedragen in euro’s    
BATEN        
Jaarlijkse subisidie gemeente   543,5
Donaties       32
Ontvangen rente     0,14
         
         
TOTAAL BATEN     575,64
         
         
LASTEN        
         
Websitekosten     254,1
Bankkosten     155,37
Publicaties en abonnementen   544,5
Overige kosten     118,5
TOTAAL LASTEN     1072,47
         
RESULTAAT 2019     -496,83