Missie

Een Stadsraad Monnickendam kan niet zonder een missie.

Een democratisch in het leven geroepen stadsraad, waar de plaatselijke overheid niet met goed fatsoen omheen kan, heeft een missie uit te dragen, n.l.:

“Een georganiseerde, transparante en met de burgerij afgestemde bundeling van alle Monnickendamse belangen, met een effectieve dus op resultaat gerichte overlegstructuur tussen de leden van de stadsraad en de plaatselijke overheid.”De praktische uitvoering van deze missie zal tevens de visie blijken te zijn op wat burgerparticipatie wordt genoemd. Burgerparticipatie is het geheel van de verschillende rollen die burgers in het overleg met overheden kunnen vervullen. Rollen in beeld gebracht door de zogeheten participatieladder. Deze ladder heeft de volgende sporten: van de onderste sport (informeren) opklimmend van raadplegen, adviseren, co-produceren en meebeslissen tot de hoogste (zelfbeheer).

Wat is een stadsraad?In de beschreven missie van de stadsraad ligt de definitie besloten van wat een stadsraad is. Zij vervangt niet het gemeentelijk bestuur noch de politieke fracties. Die behouden hun eigen verantwoordelijkheden en politieke kleuren. Een stadsraad vormt een erkend en substantieel element in de overlegstructuur en ook zij behoudt de eigen verantwoordelijkheid en de eigen zelfstandige ‘kleur’. Deze ‘kleur’ is niet politiek. Een stadsraad heeft geen politiek mandaat en vormt geen extra bestuurslaag.

Hoe ziet een stadsraad eruit?

Om te beginnen moet er onderscheid worden gemaakt tussen de Stichting Stadsraad Monnickendam en de stadsraad Monnickendam. De Stichting Stadsraad Monnickendam vormt daarbij de juridische basis waarop de leden van de stadsraad Monnickendam te werk gaan en in overleg treden met het gemeentelijk bestuur. (Onder de archiefknop van deze site zijn de statuten van de stichting opgenomen). De Stichting maakt een gelegitimeerde stadsraad Monnickendam mogelijk.
Het bestuur van de Stichting Stadsraad Monnickendam vormt dus niet de stadsraad Monnickendam. De stadsraad Monnickendam wordt gekozen en vervolgens samengesteld bij voorkeur door middel van een officiële verkiezing met een kieslijst. De stadsraad Monnickendam opereert vervolgens geheel zelfstandig vanuit het door de Stichting Stadsraad Monnickendam gegeven mandaat. Mandaat houdt in dat de Stichting Stadsraad Monnickendam juridisch verantwoordelijk is en blijft voor de daden van de stadsraad.

Op welke zaken en gemeentelijke beleidsterreinen richt zich de Stadsraad?Volgens de statuten heeft de stadsraad als doelstelling: de behartiging van de belangen van de stad Monnickendam en zijn inwoners op een zo uitgebreid mogelijke wijze. Dit wil zeggen dat een goed functionerende stadsraad moet dienen als de ogen en oren van de burgers die in Monnickendam wonen.
Daarna kunnen de wensen die in de Monnickendammer gemeenschap leven door de stadsraad worden vertaald naar het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Waterland. De stadsraad kan gevraagde en ongevraagde adviezen aan het gemeentebestuur geven; daarbij zal het veelal gaan om de openbare ruimte, maar ook om inspraak over welzijn of anderszins.