Nieuws

donderdag 27 februari 2020

Besloten is om de Stadsraad Monnickendam voort te zetten en nieuw leven in te blazen.
In het bestuur van de Stichting nemen plaats:
Robert van Duuren
Gerrit Oosting
Herman Volkers
Zij zullen worden bijgestaan door Robin van Broekhoven en Dirk Hoekstra.

woensdag 13 november 2019

Attentie lezers, hier is iets te doen!

Inmiddels heeft de vergadering voor het eventueel aanstellen van een nieuw bestuur voor de Stadsraad plaatsgevonden. In de vergadering kwam aan de orde dat de Stadsraad zelf vindt dat het belangrijk is dat de Stadsraad blijft bestaan.

De afstand tussen burger en College van B&W en gemeenteraad in Monnickendam wordt bij sommige kwesties als (te) groot gevoeld. De Stadsraad heeft een oplettend oog en kan als intermediair dienen.
Een zaak die indertijd als heel belangrijk gevoeld werd, namelijk de Dubbele Busroute over de lijnbaan is mede door toedoen van de Stadsraad niet doorgegaan. En zo zijn er meerdere belangrijke gevallen geweest waarbij de Stadsraad een toegevoegde waarde had. 
ECHTER.. de Stadsraad hoeft niet te blijven als die geen functie heeft. En dat is momenteel aan de hand. Daarom willen wij graag weten of u, de burger nog behoefte heeft aan onze organisatie. Graag vragen wij u een van de twee onderstaande vragen te beantwoorden.

Vraag 1:
Zijn er prangende kwesties waarvan u vindt dat juist de Stadsraad er een rol in zou moeten spelen?
Daarbij valt te denken aan kwesties betreffende leefbaarheid, verkeer, jeugd, ruimtelijke ordening of veiligheid.
In dat geval moet de Stadsraad blijven.

Vraag 2:
De Stadsraad kan daarin niet van betekenis zijn. Er is geen behoefte aan een Stadsraad.

Wij hopen dat u de tijd kunt vinden om deze twee vragen te beantwoorden. 

Wij houden u daarna weer via de media op de hoogte.

Met dank en welgemeende ‘burgerlijke’ groet!
StadsraadMonnickendam

.

Nuttige tips en opmerkingen zijn welkom op info@stadsraadmonnickendam.nl 


woensdag 4 september 2019

Minder inspraak dreigt voor Monnickendammers!

Zonder inzet van nieuwe vrijwilligers dreigt opheffing voor de Stadsraad Monnickendam.
Monnickendam, als grote Waterlandse kern, heeft een stadsraad. Momenteel hebben 9 kernen in de gemeente Waterland zo’n Kernraad. Ilpendam, Broek in Waterland, Uitdam, Zuiderwoude en Watergang hebben elk een dorpsraad. Marken heeft een eilandraad. Katwoude heeft een polderraad. Overleek heeft een bewonersvereniging.
In 2011 is de Stadsraad Monnickendam opgericht omdat er geen Kernraad was, terwijl de stad wel 10.000 inwoners telde en daarmee, met bijna 60% van de 17000 inwoners, de grootste kern van de Gemeente Waterland was en is.
De oprichters vonden het toen tijd voor een onafhankelijke vertegenwoordiging in de vorm van een Stadsraad Monnickendam (SRM).
Na bijna 10 jaar is het bestuur toe aan vervanging, zijn er bijna geen donateurs en is er gebrek aan vrijwilligers.

Monnickendammers, zonder jullie inzet dreigt het laatste onafhankelijk- en niet politiek-getinte burger-initiatief verloren te gaan.
Kijk nu op deze site en zie welke successen er geboekt zijn zoals een Bestuursconvenant met de Gemeente, het tegenhouden van de dubbele busroute op de lijnbaan, bushalte verbeteringen, plaatsen van fietsenrekken op cruciale plekken om maar een paar voorbeelden te noemen.

Groepskracht dus! en inzet van vrijwilligers is noodzakelijk.

donderdag 13 juni 2019

Op dinsdag 11 juni vond in het gemeentehuis de tweede bijeenkomst plaats over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Waterland.

De helaas matig bezochte avond deed geen recht aan de kwaliteit van de bijeenkomst.

Er werd door Ton van Nieuwkerk  enkele malen duidelijk verteld dat ook zelfstandig blijven een reële optie is. De provincie heeft in verband met nieuwe richtlijnen omtrent het opleggen van fusies, een minder dwingende rol daarin.

Dus…… laat uw stem horen!
Nadat alle zeven bijeenkomsten in de diverse kernen hebben plaatsgevonden,  wordt de input vanuit inwoners en bedrijven geïnventariseerd en komt het college met een voorstel aan de Raad.

Laat dus ook uw mening horen door via onderstaande link uw wensenlijst in te vullen.
https://www.waterland.nl/geef-uw-mening-over-de-bestuurlijke-toekomst-van-waterland

zaterdag 8 juni 2019

woensdag 5 juni 2019

woensdag 24 april 2019

Discussiebijeenkomsten inzake bestuurlijke toekomst Deze vinden plaats in Monnickendam op 20 mei en 11 juni 2019. Locatie: Gemeentehuis om 19.30 uur.
Laat je stem horen!!
De inwoners van Monnickendam hebben hier gelegenheid in gesprek te gaan met de verantwoordelijke wethouder!  Blijft de gemeente zelfstandig, of gaan we fuseren en met wie!
Wat vindt de Stadsraad:

 • Wij zijn van mening dat het zinvol is dat u met grote getale deze bijeenkomsten bij gaat wonen.
 • Hier heeft u de mogelijkheid te stemmen op uw keuze, en om inspraak te leveren op het besluit dat de gemeenteraad later dit jaar moet nemen.
 • Bereidt u goed voor door de informatie te lezen op de website van de gemeente www.waterland.nl
 • De Argumentenkaarten geven een goed beeld van de voor- en nadelen van de verschillende opties.
 • Heeft u vragen deze kunt u ook vooraf sturen naar bestuurlijketoekomst@waterland.nl

U kunt de Stadsraad altijd bereiken via facebook, of info@stadsraadmonnickendam.nl

donderdag 11 april 2019

Enquête overlast zwaar verkeer
De Stadsraad ontving een initiatief van de gemeente om het zwaar verkeer in kaart te brengen, in de binnenstad van Monnickendam .Dit gebeurt door middel van een enquête.  Wij juichen elk plan toe om te onderzoeken hoe het zware verkeer in de stad aangepakt kan worden . De bewoners hebben hier veel last van, en klagen hier regelmatig over.

Naast de huidige zware verkeersstromen is de gemeente Waterland er zeer geïnteresseerd in hoe het is gesteld met de overlast, veiligheid en klachten die zwaar verkeer mogelijk veroorzaakt in de binnenstad.  
Om de overlast reëel in beeld te krijgen vraagt de gemeente de inwoners in de binnenstad om de enquête in te vullen die hooguit 10 minuten kost. In de enquête wordt gevraagd  naar de persoonlijke beleving van zwaar verkeer in de binnenstad en wat er naar de mening van inwoners verbeterd kan worden.
Gegarandeerd wordt dat alle antwoorden volledig anoniem worden verwerkt en de resultaten van de enquête vertrouwelijk worden behandeld.

De enquête kan worden ingevuld tot 30 april 2019 via www.waterland.nl/overlastzwaarverkeer

Mocht u nog vragen hebben, dan u deze stellen door een e-mail te sturen aan:  verkeer@waterland.nl of door te bellen naar (0299) 658 585.

Wij adviseren de betrokken inwoners aan deze vragenlijst in te vullen!

woensdag 10 april 2019
Opening brug Galgeriet en stadsdebat
Datum woensdag 17 april 2019 – 19:00
Op 17 april 2019 is de feestelijke opening van de nieuwe brug tussen het
Galgeriet en ’t Prooyen. Tijdens de opening wordt de nieuwe naam onthuld
en verzorgt Olympia/Con Brio de muzikale omlijsting. De opening start om 19.00 uur.
Daarna om 20.00 uur start het stadsdebat over het project Galgeriet.
Een van de onderwerpen daar is beeldkwaliteit van de nieuwe wijk.

U bent 17 april van harte welkom!

maandag 18 maart 2019

maandag 18 maart 2019
Omgevingsplan Galgeriet
Hierbij willen wij je informeren over het ontwerp omgevingsplan Galgeriet dat ter inzage ligt.
Monnickendammers hebben vanaf 15 maart 2019 6 weken de tijd om hun zienswijze naar voren te brengen.
Schriftelijke zienswijzen kan je richten aan de gemeenteraad van de gemeente Waterland, postbus 1000, 1140 BA Waterland onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp omgevingsplan Monnickendam – Galgeriet 2019.
Inzage stukken
Het ontwerp omgevingsplan en bijbehorende stukken kunnen worden ingezien op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl.
De stukken in pdf kan je ook raadplegen via de volgende link:
https://my.hidrive.com/share/htpbwxc1ba
Vervolg:
Mocht je opmerkingen of vragen hebben over het ontwerpplan, dan stellen wij voor om daarover ambtelijk in overleg te plegen. Wellicht is dan na het overleg een formele zienswijze overbodig.

Woensdag 3 april 2019
Aankondiging Openbare vergadering
Op woensdag 3 april 2019 vergadert de Stadsraad Monnickendam om 19.30 uur. De locatie is Het Weeshuis Weezenland 16, 1141 BN Monnickendam
Iedereen is van harte welkom!
De Stadsraad houdt zich onder andere bezig met de volgende onderwerpen:

Als gastspreker is de heer Bas van den Heuvel bereid gevonden een presentatie te geven over de versterking van de Markeermeerdijken. Dit vindt plaats om 19.30 uur. Wij zijn hier erg blij mee. Het is een actueel onderwerp, die ook van invloed is op onze gemeente!

– De jaarlijkse schouw
– Verkeerscirculatieplan binnenstad Monnickendam
– Ontwikkelingen Galgeriet
– Status ontwikkelingen Sporthal/sportcomplex
– Proces Bestuurlijke samenwerking
– Veiligheid fietspad N 518
– Reconstructie N247
Heeft u punten die u graag naar voren wilt brengen, schroom niet deze aan ons te melden.

vrijdag 1 maart 2019
Stadsdebatten
In het kader van de bestuurlijke toekomst, gaan nu de inwoners van de gemeente Waterland gehoord worden. In mei/juni 2019 vinden er in de kernen van de gemeente debatten plaats over de drie fusie-opties.

Dat er een fusie komt staat nagenoeg vast!

Hoe?
De Stadsraad vindt het belangrijk dat het keuzeproces aan de volgende eisen voldoet:
– Zijn de drie fusie-opties al duidelijk voor je?
– Heb je als inwoner een voorkeur voor een fusiegemeente?
– Ben je bereid aan een stadsdebat deel te nemen?
Jouw inbreng
De gemeente heeft ons uitgenodigd om aan de debatten een discussiepunt toe te voegen dat belangrijk is voor de kern Monnickendam. Laat ons weten welk discussiepunt  in het debat naar voren zou moeten komen!  Dit kan gaan over elk onderwerp, bijvoorbeeld vervoer, voorzieningen, groen, wonen of zijn er bepaalde dingen die zo moeten blijven of juist anders?
U kunt deze melden via facebook of info@stadsraadmonnickendam.nl

dinsdag 5 februari 2019
N518
Op 29 januari 2019 vond het debat plaats in de gemeenteraad over een motie om de bebouwde komgrens op de N518 te verplaatsen van de locatie ter hoogte van het Mirror Paviljoen naar de aansluiting van de Buitengouw (Poeldijkje).
De SRM is hier ook een voorstander van omdat het een maatregel is die de veiligheid van dit deel van de N518 zal verhogen.
De SRM heeft daarom tijdens de raadsvergadering ingesproken op dit agendapunt.
Helaas heeft de gemeenteraad, met uitzondering van Waterland Natuurlijk, tegen de motie gestemd.
Hoe verder?
De wethouder heeft toegezegd diverse opties te gaan bespreken net de provincie en dan specifiek over de oversteekplaats bij de Bereklauw. De veiligheid daar moét worden verbeterd.
We houden de wethouder aan deze belofte!
Uw reactie kunt kwijt via Facebook of www.stadsraadmonnickendam.nl

Vrijdag 18 januari 2019
Op 17 december 2018 is de Stadsraad bijgepraat over Voorstellen voor verdiept tracé N247 t.h.v. Monnickendam. Pelle Swart & Nico Beers hebben hun plan toegelicht.
Voor hun uiteenzetting zie hier.

Woensdag 16 januari 2019
Jouw Stadsraad Monnickendam
De Stadsraad biedt de mogelijkheid om belangen van de burgerij met meer gewicht bij de gemeente Waterland naar voren te brengen.
In elke wijk van Monnickendam is een bewoner aanspreekpunt voor de Stadsraad.
Als je iets wil aankaarten wat speelt in de wijk, geef dit dan per mail door.
De contactpersonen van de wijken zijn te bereiken via onderstaande mailadressen.
binnenbuitengouw@stadsraadmonnickendam.nl

binnenstad@stadsraadmonnickendam.nl
markgouw@stadsraadmonnickendam.nl
oranjewijk@stadsraadmonnickendam.nl
ringshemmen@stadsraadmonnickendam.nl
spiloosteree@stadsraadmonnickendam.nl
Op Facebook én op de Website worden actuele zaken vermeld.

Woensdag 16 januari 2019
De gevaarlijke situatie op de N518
Al geruime tijd is de SRM bezig , ook op aangeven van verschillende Monnickendammers, de onveilige situatie op de N518 vanaf de rotonde bij ‘De Werf’ tot aan de afslag Bereklauw met de gemeente te bespreken.

Met name voor de fietsers op het lager gelegen fietspad en de te hoge maximale snelheid op de rijweg!
Helaas bracht ons overleg niet de gewenste aanpassingen, waarbij ook de provincie een ontwijkende- en afwijzende rol speelde.
De SRM stuurde alle fracties van de politieke partijen een document met onze argumenten waarom deze onveilige situatie absoluut zou moeten worden aangepakt.
Mede ook door het initiatief van een zeer betrokken Monnickendammer, heeft Groen Links deze kwestie op de agenda van de voorbereidende raadsvergadering van 24 januari gezet. De Stadsraad heeft verzocht te mogen inspreken om extra argumenten aan te dragen.

Dinsdag 18 december 2018
Fusie gemeente Waterland
In het kader van de bestuurlijke toekomst van de gemeente Waterland, zijn er afgelopen week denksessies gehouden, waar ook de Stadsraad Monnickendam bij aanwezig was.
De eerste fase van het proces richt zich op het verzamelen van zoveel mogelijk voor- én tegenargumenten van drie opties,

 • Maximale zelfstandigheid
 • Ambtelijke fusie
 • Bestuurlijke fusie.

Er werd enthousiast en gemotiveerd gediscussieerd over de toekomst van onze gemeente vanuit verschillende perspectieven onder begeleiding van ‘De Argumentenfabriek’, de externe begeleider in dit proces.
Vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke organisaties en vanuit de kernen namen hieraan deel. Deze input wordt door de wethouder meegenomen in de uiteindelijke besluitvorming.
Inwoners van de gemeente Waterland zijn vervolgens aan de beurt om hun mening te ventileren. Hoe dit moet gaan gebeuren wordt in 2019 bekend gemaakt.

De Stadsraad Monnickendam volgt dit proces nauwlettend.

Dinsdag 27 november 2018
Kernradenoverleg. Samen met de andere kernraden van de gemeente Waterland hebben wij een positieve bijeenkomst gehad. Naast de kernraadsleden was het voltallige gemeentebestuur, inclusief de burgemeester aanwezig.
Wij hebben een presentatie gehad over de ontwikkelingen de komende jaren op het gebied van de infrastructuur in onze gemeente. Op dit vlak gaat er veel gebeuren! Kernpunt is dat de bereikbaarheid van Waterland centraal staat.
Maar ook de dijkversterking Hoorn-Amsterdam, staat hoog op de agenda.
Voor Monnickendam is belangrijk, dat de doorstroming bij het Schouw wordt aangepakt. Verder wordt het kruispunt Bernardlaan N247 aangepast.
Duidelijk is dat nog zeker niet alles vast staat wat er is besproken, er moeten nog diverse vergunningen worden aangevraagd. Hier zijn diverse partijen mee gemoeid zijn: Gemeente, provinciale staten, waternet, uitwaterende sluizen en meer. Voor info daar omtrent kun je de gemeente vragen.
Wat ons opviel is dat de N518, niet in de plannen is meegenomen. Wij zij hierover teleurgesteld, omdat de stadsraad nog steeds van mening is dat dit een gevaarlijke weg in het traject binnen Monnickendam. Vragen over de verkeerssituatie in Monnickendam kunnen gesteld worden op het emailadres Verkeer@waterland.nl.
Klachten over vuurwerk kunnen worden gedeponeerd bij de gemeente info@waterland.nl Wist u dat er regels te verkrijgen zijn bij de gemeente over airbn&b en B&B.
U kunt ons bereiken via facebook, en info@stadsraadmonnickendam.nl

Maandag 26 november 2018
Let op: Heeft u na het raadplegen van Stedenbouwkundig Programma van Eisen van de nieuwbouw op het Galgeriet, andere ideeën?
Tot 30 november 2018 is er gelegenheid uw zienswijze hierop in te dienen bij de gemeente. Laat deze mogelijkheid niet voorbij gaan!
Dit kan via email: gemeente@waterland.nl, of per brief aan het College van B & W, t.a.v. mevrouw Rita Ayoub, Postbus 1000, 1140 BA Monnickendam.
Positieve meningen mogen natuurlijk ook gegeven worden, over de revitalisatie van het hele gebied. De stadsraad is hier benieuwd naar. U kunt ons bereiken via facebook, of info@stadsraadmonnickendam.nl

Woensdag 14 november 2018
De komende openbare vergadering van de Stadsraad Monnickendam is op
3 april 2019 om 19.30 uur. Locatie volgt te zijner tijd.

Woensdag 14 november 2018
Het volgende houdt de stadsraad bezig.
De g
emeenteraad  Waterland gaat uiterlijk in 2020 een besluit nemen over de bestuurlijke toekomst van de gemeente. Kan Waterland zelfstandig blijven? Of moet Waterland de handen ineenslaan met buurgemeenten? Dit kan en wil het college niet alleen doen. Daarom zijn bestuurlijke partners, inwoners, kernraden, ondernemers en maatschappelijke instellingen uitgenodigd om in een aantal ‘denksessies’ mee te denken over de opties van gemeente Waterland. Ook de Stadsraad zal hierbij aanwezig zijn. Ook in dit proces worden later de inwoners gehoord over ideeën die er leven.
De denksessie is erop gericht om relevante informatie samen met een
groep in korte tijd scherp te krijgen. Vanuit onze rol vinden wij het goed te weten, hoe de inwoners denken over de plannen die gemeente heeft over de bestuurlijke toekomst. Wij kunnen deze informatie dan meenemen in de sessies, en op andere momenten. Als u suggesties heeft, laat ons dit weten via facebook, of info@stadsraadmonnickendam.nl

Woensdag 14 november 2018
Stadsdebat over Stedebouwkundig plan Galgeriet
De Stadsraad was aanwezig bij de presentatie over het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) door de gemeente. Een greep uit de plannen die ons opvielen:

 • Ondergronds parkeren en ruimte voor niet bewoners om hier te parkeren
 • Met wisselende bouwhoogtes tot maximaal 27 meter!!
 • Gebruik van oppervlaktewater voor het verwarmen van de woningen
 • Planning  1e paal in december 2019 de grond in

Bent u het niet eens met de plannen, stuur uw zienswijze voor 30 november 2018 naar de gemeente www.waterland.nlSPvEGalgeriet  !   Daarnaast kunt u ook de Stadsraad uw mening laten weten. Wij gaan deze bespreken met de wethouder! U kunt ons bereiken via Facebook, of info@stadsdsraadmonnickendam.nlimpressie vlg Hoorne Vastgoed

Woensdag 17 oktober 2018
De Stadsraad is verheugd te vernemen dat de raad besloten heeft dat de verlichting langs het fietspad langs de Waterlandse Zeedijk (N518) weer aan gaat. Het betreft het deel van het fietspad tussen de Cornelis Dirkszlaan en de Bereklauw. Dit komt de veiligheid voor de fietsers ten goede. Veel bewoners van Monnickendam hadden hier reeds op aangedrongen. Ook de Stadsraad heeft dit regelmatig aangekaart bij de Gemeente. Om de veiligheid verder te optimaliseren zal de snelheid ook terug moeten naar 50 kilometer per uur. Verder zal de structuur van de weg aangepast moeten worden, zodat het naast gelegen fietspad zonder gevaar gebruikt kan worden. De Stadsraad zal zich hier verder voor inzetten. U kunt ons altijd bereiken via facebook.

Maandag 24 september 2018
Met de wethouder op de fiets om tips van de stadsraad te beoordelen.
Wethouder Astrid van de Weijenberg stapte op de fiets met de stadsraad Monnickendam. Ze bekeek ruim 15 situaties in de stad die de stadsraad ter verbetering had aangedragen. Bijvoorbeeld:
– Snelheid (zwaar) verkeer binnenstad
– Gevaarlijke kruising Brugstraat/Havenstraat
– Hinderlijke verpauperde boten
– Verrommeling door ongebruikte fietsen en scooters in de binnenstad
– Overmatig onkruid
Voor het volledig overzicht zie de Schouw 2018.
Meld nieuwe suggesties en volg de voortgang via de stadsraad Monnickendam op Facebook.

Dinsdag 29 mei 2018
Openbare vergadering.
Op dinsdag 29 mei 2018 om 20.00 uur is er een openbare vergadering van de Stadsraad Monnickendam (SRM) in het Mirror Paviljoen. De SRM behartigt gemeenschappelijke belangen van inwoners van Monnickendam en heeft periodiek overleg met de gemeente. Wij zouden het erg betrokken én fijn vinden, als u de 29-ste aanwezig bent.
Contact:
Heeft u zaken, die u bespreken wilt of niet aanstaan? Breng ze in! De SRM zal deze punten inventariseren en indien gewenst bespreekbaar maken met de gemeente. U kunt ons bereiken via Facebook en per mail naar info@stadsraadmonnickendam.nl
Ook kort inspreken is mogelijk, als u dit meldt voor de vergadering!

Dinsdag 29 mei 2018
Op dinsdag 29 mei 2018 vergadert de Stadsraad Monnickendam om 20:00 uur. De locatie wordt later bekend gemaakt.
Iedereen is van harte welkom! De Stadsraad houdt zich onder andere bezig met de volgende onderwerpen:
De jaarlijkse schouw
Verkeerscirculatieplan binnenstad Monnickendam
Ontwikkelingen Galgeriet
Voorgestelde brug t’Prooyen Galgeriet
Evaluatie door de gemeente m.b.t. ophaalfrequentie restafval Kademuur aan de haven in Monnickendam
Verbouwing De Bolder
Herinrichting sportcomplex Monnickendam